Algemene voorwaarden

ALGEMENE UITVOERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CYANHERE, EEN MERKNAAM VAN CTY COMPANY BV.

Algemene voorwaarden bij verkoop

Hiernavolgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Artikel 1: Begrip goederen

Onder de begrippen goederen wordt hierna verstaan: alle producten die tot het assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen

2.1. De koper plaatst de bestelling. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging, verbindt de verkoper.

De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform deze algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden. Enkel en alleen door het plaatsen van de bestelling, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (koper), zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

De overeenkomst komt, zoals hiervoor beschreven, slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever – klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde dient worden opgesteld en toegezonden.

2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden.

Een annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd.

Ingeval van een aanvaarde annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan.

2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen in de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij vóór levering, hetzij ná levering, dienen eenzelfde procédé te doorlopen, in die zin dat ook deze aanpassingen / wijzigingen dienen bevestigd te worden door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit geldt eveneens voor nabestellingen.

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs is deze zoals op de bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van den vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van (grondstoffen, lonen, energie, markt…). De eventuele prijs herziening zal geschieden over inkomsten de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2 De prijs is excl. BTW (tenzij anders vermeld)

4.3 De prijs geldt incl. levering, vervoer en verzekeringskosten. (tenzij anders vermeld)

Artikel 5: De leveringstermijnen

5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de factuur, die men na ondertekening van de bestelbon en bij aanvaarding door de verkoper ontvangt, vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.

5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data  worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper.

Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, inclusief de te late levering door de leverancier van de verkoper.

Indien echter de vertraging te wijten is aan een fout in hoofde van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.

5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle

6.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten worden niet meer in overweging genomen na acht dagen na de levering.

6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. .

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten

8.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

8.2 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 procent, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 12 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand gerekend.

8.3 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.

8.5 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant.

8.6 Ingeval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Geschillenregeling

9.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen bevoegd.

9.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.

9.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.